PE PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBINA AKHLAK REMAJA DI DESA SRI KEMBANG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

Penulis

  • Ais Dahlia

Kata Kunci:

Tokoh Agama, Akhlak Remaja

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan tokoh agama dalam membina akhlak remaja di desa Sri Kembang Field Research ini desa Sri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. menggunakan desain  uji empiris parsial mengenai peranan tokoh agama dalam membina akhlak remaja pendekatan analisis komprehensif  berbasis observasi partisipan adalah data mengenai membina akhlak remaja di desa Sri Kembang dan uji, Selanjutnya di deskripsikan secara kualitatif. Hasil yang didapat akhlak remaja di desa Sri Kembang kecamatan Betung kabupaten Banyuasin termasuk kategori masih rendah dibuktikan dari uji kuantitatif dengan rumus persentase mengenai akhlak remaja di desa Sri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin berupa pertanyan-pertanyaan  dengan tema sikap dan tingkah laku remaja sebanyak 16 butir pertanyaan yang disebar keobjek penelitian sebanyak 85 orang yang diambil secara random, amanah sebesar 35,88%, malu sebesar 45,29%, sabar sebesar 41,76%, kasih sayang sebesar 31,94%, rendah hati sebesar 61,17%, menepati janji sebesar 39,40%, memelihara diri sebesar 53,52%  dan tolong menolong sebesar 57,05%. Peranan Tokoh Agama dalam membina remaja di desa Sri Kembang kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yaitu : Kaderisasi, Pembentukan IRMAS, petugas sholat jum’at, kajian rutin seminggu sekali dari rumah kerumah, dengan metode pendekatan sesuai dengan (trend) dan karakter remaja di desa Sri Kembang, pendekatan seni (hadroh); Peran pengabdian, menjadi panutan dan teladan bagi remaja, baik dalam ibadah maupun akhlak di masyarakat, mengadakan pelatihan bidang keagamaan; Peran dakwah, selalu menyampaikan baik dikajian rutin atau kegiatan keagamaan lainnya, memberikan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya ilmu agama dalam kehidupan

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Seno, 2010, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Muara Teladan, (Sekayu, Fakultas STAIR)

Alim Muhammad, 2006, Pendidikan Agama Islam( Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim), Cet.I, ( Bandung : PT. Remaja Rosda Karya)

Al Ghozali, 2002, Ihya Ulumuddin, ( Qairo : Mesir At Taqwa)

An Nawawi Abdurrahman, Pendidikan Islam Di rumah, Sekolah dan Di Masyarakat. 1995, (Jakarta Gema Insani.)

Athiyah Al Abrasyi Muhammad, 1980, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Cet. IV, ( Bandung : AL Ma’rif)

Ardani Moh, 2005, Akhlak Tasawuf, Cet.I, ( Bandung : Mitra Cahaya Utama)

Arikunto Suharmi,

Bisri, Fil.I, Akhlak, ( Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia)

Daud Ali Mohammad, 2013, Pendidikan Agam Islam, ( Jakarta : Rajawali Pers )

Darajat Zakiyah, 2009, Ilmu Jiwa Agama (PT. Bulan Bintang)

Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahan, 2000, (Semarang : PT. As Syifa)

Fatimah Enung, 2006, Psikolgi Perkembangan ( Perkembangan peserta didik), (Bandung : PT. Pustaka Setia)

Nasir. A Sahilan, 2002, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problematika Remaja, (Jakarta : Klam Mulia)

Sudirman dan Sabri, 2005, Biografi Ulama Aceh Abad XX Jilid III. ( Banda Aceh. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisonal Banda Aceh)

Sudarsono, 2005, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, ( PT. Rineka Cipta)

Kartono Kartini, 1990, Psikologi Anak, ( Bandung: Bandar Maju,)

Semiawan,Conny, 2010, Penerapan Pembelajaran Pada Anak, (Jakarta : PT. Indeks)

Sudarsono, 1990, Kenakalan Remaja, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)

Poerwadaminta, W.J.S, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Balai Pustaka)

Musbikin, Imam, 2013, Mengatasi Kenakalan Remaja, (Pekan Baru: Riau, Zanata Publising)

Mar’at Samsunuwiyati,2010, Psikologi Perkembangan, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya)

Sabeni, Beni Ahmad, Hamid, Abdul,2010 Ilmu Akhlak (Bandung : CV, Pustaka Setia)

Laning, Vina Dwi, 2008, Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya, (Klaten : PT. Cempaka)

Manan Audah, 2011, Pengantar Studi Aqidah dan Akhlak cet.II ( Makasar Allauddin Press)

Yusuf LN, Syamsu, 2017, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya)

Muhammad, 2011, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta : Ar Ruzz)

Moleong, J Lexy, 1991, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Mustofa, 1999, Akhlak Tasawuf, ( Bandung :PT. Pustaka Setia)

Mardalis, 2004, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, ( Jakarta: Bumi Aksara)

Kartino Kartini, 1995, Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan, ( Bandung : PT. Mandar Maju)

Nata Abuddin, 2009, Akhlak Tasawuf, Cet VIII, ( Jakarta : Baja Grafindo)

Yowono, 1999, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Surabaya: Arkolis)

Soekkanto Saejono, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. ke 43 ( Jakarta : Raja Grafindo Persada)

Nur Ramli, 2016, Revolusi Akhlak, ( Pendidikan Karakter), ( Tenggerang : Ismart)

Piktiarno, Hengki, 2013, Peran Remaja Masjid Dalam Membina akhlak Remaja Di Desa Sungai Rotan Muara Enim, (Palembang, Universitas Muhammadiyah)

Haryati Rida, 2012, Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Remaja Di Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, (Sekayu, Fakultas STAIR)

Diterbitkan

2022-07-31

Cara Mengutip

Dahlia, A. (2022). PE PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBINA AKHLAK REMAJA DI DESA SRI KEMBANG KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN . AL-ULUM: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM, 3(2). Diambil dari http://jurnal.stairahmaniyah.ac.id/index.php/alulum/article/view/28